קשרי משקיעים

גיוסי הון בבורסה

12/2018

רא"מ משלימה בהצלחה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה בהיקף של כ- 28 מיליון ש"ח

12/2019

רא"מ משלימה בהצלחה סבב גיוס נוסף בבורסה בהיקף של כ- 7.5 מיליוני ש"ח

12/2020

רא"מ משלימה בהצלחה הנפקה פרטית למספר גופים מוסדיים בהיקף של כ- 6.1 מיליוני ש"ח

-

דוחות כספיים

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2022

דוח חצי שנתי H1/2022

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021

דוח חצי שנתי H1/2021

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020

דוח חצי שנתי H1/2020

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019

דוח חצי שנתי H1/2019

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018

הנפקה ראשונית נוב' 2018- תשקיף